Školní plán 2017/18

Průběh nového školního roku

Vzdělávací plán v tomto školním roce tvoří 12 tématických celků rozdělených podle 12 měsíců roku. Každý měsíc nese symbol jednoho zvířete naší divoké přírody. Tato symbolická zvířata jsou vybrána napříč skupinami živočichů naší přírody podle určitých kvalit a učení, které s sebou nesou a korespondují s ročními obdobími, v nichž se tyto kvality pro nás vhodně projevují. Na konci školního roku by měly mít děti detailní znalosti o způsobu života těchto živočichů, jejich zvycích i specifikách a potřebách a projevovat o ně a jejich prostředí hluboký zájem a péči. Náš program koresponduje s předlohou RVP pro heterogenní skupinu dětí od 3 do 6 let věku a bude realizován metodami lesní pedagogiky, Montessori pedagogiky či jiného přirozeného způsobu učení. Každý měsíc se budeme věnovat také tématům Smyslové výchovy, kreativním činnostem, předčtenářským a předmatematickým dovednostem, základům zěměpisu, přírodopisu a anglického jazyka, rozvoji zrakové a sluchové percepce, zdravým pohybovým návykům…Naše činnosti budou v průběhu roku kotvit svátky a tradice, společné oslavy slunovratu, rovnodennosti apod. Celým školním rokem se bude přirozeně prolínat rovněž cílená snaha podporovat rozvoj zdravých sociálních vztahů, emoční inteligence a společné budování bezpečného klimatu pro všechny.

Září – Veverka

plody podzimu, sdílení, tvoření zázemí a pravidel, ladění jeden na druhého, obratnost a orientace v prostoru, samostatnost a jemná motorika, smyslová výchova.

Říjen – Jelen

poznávání našich míst v lese, být přirozeně sám se sebou i s druhými, důvěra, prožitek ticha i zvuků, sluchová percepce.

Listopad – Sokol

rozvržení sil a zvyšování fyzické zdatnosti, zraková percepce, pronikání do předčtenářských a grafomotorických dovedností. Pamatujeme na naše předky. Pořádáme pro rodiče vánoční besídku.

Prosinec – Sněžná sova

zima, inspirace jeden druhým, síla společenství, štědrost, poselství příběhů, symboly,  tvořivost. Vánoční svátky. Pořádáme pro rodiče vánoční besídku.

Leden – Medvěd

shromažďování, sny, meditace, joga, přizpůsobení se podmínkám prostředí, knihy, porozumění příběhu, předčtenářská gramotnost, grafomotorika.

Únor – Vlk

umění života ve smečce, zdatnost, použití síly, pozornost, řešení problémů, logika, předmatematické dovednosti (množství, velikost, počet).

Březen – Losos

jaro, růst a jeho projevy u lidí, zvířat a rostlin. Uvědomění si koloběhu života, vztahů mezi druhy v naší přírodě, například potravního řetězce.

Duben – Užovka

měření a délka. Předmatematické dovednosti. Velikonoční svátky. Den Země.

Květen – Vlaštovka

tvořivost, péče o své hnízdo a o druhé, sociální vazby v lidské a zvířecí říši, vztahy mezi druhy. Orientace v prostoru a samostatnost při výpravách do přírody.

Červen – Motýl

křehkost a barevnost života, umění vnímat odlišnost jako dar, exkurze za lidmi s formou znevýhodnění. Objevy ze života hmyzu. Oslava Dne dětí, slavnostní zakončení školního roku a loučení s předškoláky a rodiči.

Červenec – Vosa – letní provoz

prázdninové výpravy, téma měsíce zaměřené na praktické dovednosti pro táboření v přírodě.

Srpen – Ještěrka – letní provoz

prázdninové výpravy, téma měsíce zaměřené na praktické dovednosti pro táboření v přírodě.

 

Eighty-four percent of dbu’s undergraduate students received go to the website some form of financial aid