Vzdělávací program na rok 2018/2019

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE

název: Leso/parkový dětský klub Živé děti (dále jen “dětský klub”)
právní forma zřizovatele: zapsaný spolek Rádi spolu
zřizovatel: Rádi spolu, z. s., Šmilovského 8, 120 00, Praha 2, telefon (služební) 603 752 468
e-mail: info@zivedeti.cz, web: www.zivedeti.cz, IČO: 03108601
Pracoviště: zázemí v Prostoru 8, Šmilovského 8, Praha 2
(park Grebovka, Říčany, Michelský les, Kunratický les, Zbraslav, Klínec, sad Petřín…)
předsedkyně rady spolku a kontaktní osoba: Vanda Švihlová, tel.: 603 752 648

zpracoval: Vanda Švihlová
platnost dokumentu: od 1.7.2019

2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY, PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ, ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

provozní doba: pondělí – pátek od 8.00 hod do 16.30 hod
počet tříd: 1 třída věkově smíšená
možnost docházky 2, 3, 4 nebo pět dnů v týdnu (skupiny jsou neměnné – tím je zaručena kontinuita programu a ucelenost kolektivu)
počet dětí ve skupině je maximálně 15 dětí na den
dětský klub přijímá děti, které dosáhly v příslušném kalendářním roce 3 let věku a děti do věku 6ti let nebo děti s odkladem školní docházky
počet pedagogických pracovníků: 2 lektorky – průvodkyně, které jsou neustále přítomny celý den a další 2 lektoři kroužků

3. RYTMUS DNE A ROKU

rytmus dne
úterý, čtvrtek a pátek
8.00 – 9.00 příchod dětí, tvořivé aktivity, vyrábění, malování, rozvíjející hry (puzzle, stavění z kostek,…)
9.00 – 9.30 přivítání se v kruhu, ranní rituál, pohybová aktivita s písničkou, básničkou, svačina
poté odjezd do lesa (Říčany, Michelský, Kunratický les, Zbraslav), program v lese, svačina a oběd
návrat 14.00 – 15.00 poté odpočívání, klidový režim v zázemí
15.00 – 16.30 loučení se, program v zázemí, odchod dětí

pondělí, středa
8.00 – 9.00 příchod dětí, tvořivé aktivity, vyrábění, malování, rozvíjející hry (puzzle, stavení z kostek,…)
9.00 – 9.30 přivítání se v kruhu, ranní rituál, pohybová aktivita s písničkou, básničkou, svačina
poté jdeme ven, park Grebovka, (popřípadě jiné místo – exkurze,…) dopolední program venku
12.00 – 13.00 oběd v zázemí, úklid po obědě, příprava klidové části
13.00 – 14.40 klidová část
15.00 – 16.00 odpolední tématická aktivita – dětská jóga, výtvarná činnost, hudební a rytmická činnost, AJ
16.00 – 16.30 pobyt na venkovním hřišti v Grébovce, nebo v zázemí, společné rozloučení se, odchod dětí

klidová část
V klidové části mají děti možnost odpočívat na poskytnutých matracích s vyměnitelným ložním povlečením, které je pro každé dítě skladováno zvlášť a pravidelně práno. Odpočinek se skládá z četby dle týdenního tématu, odpočinku a pozdější nabídky knih a časopisů.

stravování
Část stravování dítěte zajišťují zákonní zástupci dítěte sami. Týká se to svačiny a nápojů, které si nosí z domova. Nedoporučujeme konvenční sladkosti (zejména čokoláda, bonbony apod.). Požadujeme, aby veškeré jídlo bylo vyndané z komerčních obalů přímo do svačinových krabiček kvůli minimalizaci odpadků. Do batůžku je třeba sbalit také láhev s pitím. V zimních měsících doporučujeme termosku. Na dobrý pitný režim dohlíží lektor, který případně dítěti dolévá ze svých zdrojů.
Při celodenní docházce je zajištěn teplý vegetariánský oběd (s možnou masovou výjimkou) a odpolední svačina od vhodného dodavatele.

Časový harmonogram na školní rok 2019/2020
I/ září-leden – 2.9. – 31.1., ve státní svátky a v období mezi vánoci máme zavřeno.
II/ únor – červen – 3.2. – 30.6., ve státní svátky máme zavřeno

 

4. ZÁZEMÍ A PROSTOROVÉ PODMÍNKY

Zázemí má dětský klub v Prostoru 8, Šmilovského 8, kde se s dětmi lektoři pravidelně setkávají, mají zde materiály (výtvarné potřeby, pomůcky, hračky, hygienické potřeby, nádobí, potřeby pro spaní, … ), při velké nepřízni počasí zde také trávíme čas a realizujeme denní program.
Je tu také zázemí pro pracovníky dětského klubu, kancelář, s uzamykatelnou skříňkou pro dokumenty a podobně.
Naší třídou je ale hlavně park Grébovka a les, či jiná místa, kam s dětmi jedeme.

5. VYBAVENÍ ŠKOLKY

zázemí prostoru Šmilovského 8: kuchyň s nádobím a základním elektronickým vybavením, utěrky, uzamykatelná skříňka na dokumenty o dětech, pracovní stůl, židle, 15 dětských židlí, 3 stolečky, knihovnička, skříň, pro každé dítě úložný box, lůžkoviny – 15 dětských matrací, ložní prádlo – prostěradla a deky na přikrytí (pro každé dítě, zvlášť uložené, pravidelně prané), rozvíjející hračky (puzzle, stavebnice, kostky, korálky na navlékání, …), výtvarný materiál, panenky, nádobí, hudební nástroje, houpací síť, polštářky na sezení, lékárnička, náčiní na uklízení (koště, smetáčky a lopatky, hadry, …)

venku: náčiní na ven – kyblíčky a další nádobky, konvičky, lopatky, sítka, knihy o přírodě (atlas stromů, květin, …), batoh na pomůcky do terénu (lano, lékárnička, nepromokavá plachta, deka, náhradní oblečení, baterka, nůž, karabina, sešítek a tužka, provázek)

6. PEDAGOGICKÁ KONCEPCE (tento text byl převzal ze Školního vzdělávacího programu Dětského klubu Šárynka, autorka J. Passerin a obohacen našimi poznatky)

V leso/parkovém dětském klubu se část aktivit odehrává venku, děti si hrají  a „učí“ se za každého počasí v lese, v krajině, v prostředí, které bylo po staletí pro dětské hry přirozeným. Práce s dětmi je propojována s ročním obdobím a je přizpůsobována aktuálnímu počasí. Děti jsou vedeny k soběstačnosti přiměřené věku a aktivní činnosti. Prostřednictvím osobních zkušeností a zážitků se děti seznamují s přírodními zákony, systematicky rozvíjejí poznávání světa adekvátní individuálním schopnostem, učí se vzájemné spolupráci a rozvíjejí pozorovací schopnosti. Děti nejsou řízeny pomocí příkazů, bezobsažného chválení a trestů, ale jsou vedeny k přijímání důsledků svých činů a vytváření vlastní sebeúcty skrze to, jak se chovají. Důležité kompetence, které chceme dětem předat, jsou respekt k sobě i k ostatním lidem i věcem, učení se sebeobslužnosti a poznávání svých hranic.

Klub je obohacován prvky montessori pedagogiky, jak jejím přístupem k vývoji dítěte, tak občasným používáním montessori materiálů. Práce s dítětem je založena na jeho individuálních potřebách, jsou používány principy projektu “Nevýchova”, waldorské prvky vzdělávání, ekologické výchovy, volné hry a konceptu “Respektovat a být respektován”.

Výuka vychází z přirozeného rytmu roku. Děti se učí vnímat změny v přírodě spojené s koloběhem ročních období a porozumět souvislostem. Pedagogická koncepce je tvořena tak, aby děti každý měsíc prožívaly tematicky sestavený celek z her, písniček, říkadel, pohybových aktivit a tvoření v souladu s rytmem roku, lidovými tradicemi a svátky.

Rozvoj klíčových kompetencí RVP PV
Pobytem v přírodě ve věkově smíšeném kolektivu dětí je umožněn optimální rozvoj v hlavních oblastech kompetencí RVP PV. Děti se v dětském klubu učí prostřednictvím zážitků a přímé zkušenosti. Do programu zařazujeme tematické oblati doporučené Rámcovým vzdělávacím programem. Jde nám především o harmonický rozvoj dítěte.

Dítě a jeho tělo

Les nabízí pestré podmínky pro rozvoj hrubé motoriky. Při každém pobytu v lese děti trénují rovnováhu na nerovném povrchu, mohou běhat, lézt, přeskakovat a nosit větvě a kameny, klouzat po blátivém či zmrzlém povrchu atd. Výhodou neupraveného přírodního terénu je to, že je neustále proměnlivý jak v průběhu roku, tak vzhledem k počasí. A tak děti rozvíjejí tělesnou obratnost, bezpečný pohyb a vytrvalost, ale zároveň také pozornost a soustředěnost. Děti se při pohybu v neupraveném terénu rovněž učí rozpoznat a respektovat hranice své fyzické zdatnosti. V zázemí či v parku kromě toho cvičí jogu v tematických lekcí po celý rok s naší zkušenou lektorkou.

Rozvoj jemné motoriky probíhá prostřednictvím manipulace s drobnými přírodninami (jehličí, kamínky, tráva), při jednoduchých ručních pracích (práce s voskem, tvrdnoucí hmotou, sádrou, navlékání korálků, šípků), a práci na zahrádce (sázení semínek, ošetřování rostlinek, sklízení). Pomocí výtvarných činností cvičíme s dětmi také předškolní motorické dovednosti (držení tužky, nůžek…) stejně jako v běžné MŠ.

Dítě a ten druhý

Během našeho potkávání v lese, ale i ve skupině vniká celá řada situací sociálních interakcí vyžadujících spolupráci, respekt, řešení konfliktů, rozpoznávání pocitů druhého – sociální kompetence. Důležitou roli hraje vzájemná pomoc. Dospělý je příkladem, který je ochotný pomoci, vyslechnout, projevit soucit, navrhuje řešení situace atd.

Sociální kompetence se kultivují během volné hry nebo při spolupráci na společných úkolech, které nabízí pedagog. Důležitou kompetencí je zejména dodržování společných pravidel, která jsou v souladu s respektem k jednotlivci. Vnímání sebe sama i druhých rozvíjíme také formou muzikoterapie a dramaterapie.  Naším cílem je pěstování zdravých vztahů kde se děti učí otevřít  se jemnosti i zdravé síle.

Dítě a jeho psychika

Lesní mateřská škola rozvíjí v dětech vnímavost k vlatnímu tělu i emocím v interakci s jedinečnými podněty, které příroda nabízí. Je to připravené prostředí, jen se otevřít a začít. Příroda pomáhá učit se poznat své hranice, pocity a potřeby, reagovat na změny počasí, teploty, neupravený přírodní terén, čelit výzvám různých podnětů. Každé dítě si může najít strom, na který dokáže vylézt, kládu, kterou dokáže přelézt, rostlinu, kterou už pozná. Zároveň také poznává, že se ve svých schopnostech mezi sebou přirozeně lišíme. Každý však v něčem vyniká. Věkově smíšená třída dětem umožňuje vyzkoušet si různé role. Mladším dětem hledajícím své místo ve skupině nabízí možnost učit se od starších kamarádů. Starší děti, které ledacos mohou, ale i musí, s nastupujícími známkami školní zralosti – občasnou nechutí k povinnostem, ale i nadšením ukázat mladším dětem, jak se co dělá, jim mohou být velkým vzorem a pomocníky průvodkyň.

Dítě a společnost

V souvislosti se zaměřením klubu volíme způsob předkládaných aktivit rozvíjející v dětech povědomí o souvislostech a provázanosti světa přírody i světa lidí. Učíme se pěstovat zájem o své okolí a vztahy v něm kultivovat, vnímat rovnováhu v přírodě a jak ji ochraňovat, uvědomit si naši individuelní sílu a přijmout zodpovědnost za své činy. Seznamujeme je mimo jiné s ekozemědělstvím a na ekofarmy s dětmi přímo jezdíme, pochází z nich také jídlo, které děti u nás dostávají.

Připomínáme si lidové tradice a svátky, jejichž prostřednictvím pronikáme hlouběji do koloběhu ročních období. Vnímáme, že tyto tradice jsou důležitým pomocníkem pro orientaci dětí v čase. Děti se podílejí na praktických přípravách těchto rituálů formou tematických tvořivých činností, zpěvem, přípravou jídla, dramatickými hrami. Inspirujeme se také Montessori pedagogikou, která v dětech rozvíjí vztah k dovednostem praktického života. Mají možnost učit se samostatně pomáhat při přípravě svačiny, nandavání oběda, úklidu pracovní a jídelní plochy, výzdobě třídy…

Navštěvujeme také kulturní instituce (divadlo, galerii, muzeum, zrcadlové bludiště…) a pořádáme celodenní výlety ( Botanická zahrada v Troji, hasičská zbrojnice, Lesní minizoo Zbraslav, včelaři, farma v Máslovicích, Toulcův dvůr, kuchyně Bio Zahrada…).

7. SPOLUPRÁCE SE ZÁKONNÝM ZÁSTUPCEM

Zákonný zástupce dítěte má právo projevit jakékoli připomínky (nebo stížnosti) k chodu klubu a konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte, a to s lektory klubu (ústně, telefonicky nebo emailem) nebo s vedením spolku (ústně, telefonicky nebo emailem). Odpovědnou osobou je předsedkyně spolku Vanda Švihlová (kontakt viz výše), která je zároveň garantem řešení dané situace.
Zákonní zástupci dětí jsou pravidelně informováni o dění v klubu e-mailem či informacemi vyvěšenými na našich webových stránkách.
Zákonní zástupci dětí se mohou podílet na chodu klubu svými podněty, pomocí s přípravami na slavnostech, materiální výpomocí apod.

8. EVALUACE, VYHODNOCOVÁNÍ

Jednou ročně probíhá evaluace vývoje dětí, na níž navazuje tripartitní schůzka (rodič, dítě, pedagog), a poté je evaluace písemnou formou předána rodičům. Rodiče též mají možnost obrátit se na pedagogickou garantku.
Evaluace nám poskytuje zpětnou vazbu o kvalitě výchovy a vzdělávání. Je pro nás také zpětnou zprávou o tom, zda-li se nám daří naplnit cíle, které jsme si určili. Velkým kritériem je nám i celková atmosféra ve školce – cítíme-li se dobře, radostně, v pohodě a cíti-li se tak i druzí, zvláště pak děti, můžeme hodnotit, že naše práce je dobrá.

Nástroje, které používáme k roční evaluaci dítěte jsou především pravidelné poznámky o dětech, pravidelné provozní a pedagogické porady a supervize.
Jednou za rok také vypracováváme výroční zprávu, ve které shrnujeme celý předešlý rok a to jak po stránce hospodářské, tak po stránce pedagogické.

Evaluací hodnotíme tyto oblasti:

 • školní vzdělávací program
  • poznámky o dětech, kde vidíme, zda-li jim program vyhovuje, rozumí mu, je smysluplný
  • týdenní ohlédnutí – nejenže rodiče o tom, co jsme s dětmi za týden prožili, ale tím i vidíme, zda jsme v souladu s naším pedagogickým plánem.
  • pedagogické porady, kde shrnujeme předešlou práci a je-li v souladu s námi vypracovaným plánem ŠVP
 • lektory
  • kritické zhodnocení vlastní práce
  • vzájemné sdílení s kolegy
  • supervize
  • hovory s rodiči
 • děti
  • pozorování a vnímání dětí
  • pravidelné poznámky, kde můžeme vidět jejich pokrok, posun
  • pedagogické porady
  • hovory s rodiči
 • komunikaci s rodiči
  • pedagogické porady
  • porady vedení
  • hovory a schůzky s rodiči