Cloud

Stanovy

Img

Název spolku: Rádi spolu z. s. (dále jen „spolek“)

Sídlem spolku: Praha

Spolek je samosprávnou, dobrovolnou, nepolitickou a neziskovou organizací založenou za účelem naplňování společného zájmu svých členů vyjádřeného účelem spolku.

1. Účelem spolku je vytvářet harmonické podmínky pro celistvý rozvoj dětí, mládeže a dospělých, zejména prostřednictvím kontaktu s přírodou a s přirozenými podněty. Spolek usiluje o dosahování svého účelu v souladu s principy životního stylu vycházejícího z úcty a respektu k člověku, přírodě a kulturnímu dědictví a zodpovědnosti vůči nim.

2. Spolek dosahuje naplňování svého účelu prostřednictvím souboru činností, a to zejména:
a) provádění systematické výchovy dětí, mládeže a dospělých zaměřené na environmentální témata a pobyt v přírodě,

b) organizování společných rodinných aktivit rodičů a dětí v přírodě,

c) organizování a vedení tvůrčích volnočasových aktivit a neformálního vzdělávání dětí a dospělých,

d) podpora vzdělávání a sebevzdělávání v oblasti osobnostního rozvoje a výchovy, organizace výchovně-vzdělávacích a kulturních akcí,

e) osvěta k tématu principů a metod výchovy a života v souladu s účelem spolku,

f) nakladatelská a vydavatelská činnost,

f) spolupráce s jednotlivci i organizacemi s obdobným účelem v ČR i zahraničí,

3. K podpoře své činnosti hlavní může spolek vyvíjet také činnosti vedlejší. Vedlejší činností se pro účely činnosti spolku rozumí zejména organizování mimoškolní výchovy a vzdělávání a pořádání kurzů, školení (včetně lektorské činnosti), jejímž účelem je podpora hlavní činnosti a hospodárné využití spolkového majetku.

1. Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí s účelem spolku,  chce se podílet na jeho naplňování a požádá o přijetí za člena spolku (podá přihlášku) a splňuje další podmínky pro vznik členství ve spolku stanovené dále těmito stanovami.

2. Členství ve spolku vzniká rozhodnutím Rady spolku o přijetí za člena spolku.

3. Druhy členství

Členství ve spolku je dvojího druhu, řádné členství a přidružené členství.

3.1 Řádným členem spolku se může stát každý člověk, který alespoň dva roky úzce spolupracuje se spolkem při organizaci jeho činnosti a má zájem dále se dlouhodobě podílet na naplňování účelu a cílů spolku osobní účastí na organizaci a realizaci spolkové činnosti, zejména prostřednictvím členství v některém z orgánů spolku nebo prostým výkonem činnosti pro spolek.

3.2 Přidruženým členem spolku se může stát každý člověk, který má zájem se účastnit činnosti spolku, aniž by se aktivně zapojoval do činností orgánů spolku, popř. se podílel na organizaci spolkové činnosti.

4. Práva a povinnosti členů

4.1 Řádné členství

Řádný člen spolku má právo:

a) účastnit se zasedání Valné hromady a hlasovat o záležitostech spolku,

b) podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku,

c) být volen za člena Rady spolku,

d) být informován o činnosti spolku,

e) podílet se na všech činnostech spolku,

f) svobodně se vyjadřovat k činnosti spolku,

g) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku.

Řádný člen spolku má povinnost:

a) jednat v souladu se stanovami a dalšími vnitřními předpisy spolku,

b) jednat v souladu s usneseními Valné hromady a dalších orgánů spolku,

c) jednat v souladu se zájmy spolku a chránit jeho dobré jméno,

d) oznámit Radě bez zbytečného odkladu změnu osobních či kontaktních údajů,

e) vykonávat řádně a svědomitě všechny povinnosti, k jejichž plnění se zavázal přijetím funkce v orgánu spolku nebo při organizování a realizaci činnosti spolku.

4.2 Přidružené členství

Přidružený člen spolku má právo:

a) účastnit se Valné hromady s hlasem poradním,

b) být informován o činnosti spolku,

c) účastnit se akcí a aktivit pořádaných spolkem,

d) vyvíjet dle svých možností dobrovolnickou činnost v souladu s cíli spolku,

e) předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku.

Přidružený člen spolku má povinnost: 

a) jednat v souladu se stanovami a dalšími vnitřními předpisy spolku,

b) jednat v souladu s usneseními Valné hromady a dalších orgánů spolku,

c) jednat v souladu se zájmy spolku a chránit jeho dobré jméno,

d) platit členské příspěvky,

e) oznámit Radě bez zbytečného odkladu změnu osobních či kontaktních údajů.

5. Zánik členství

Členství ve spolku zaniká:

a) vystoupením člena ze spolku – oznámením došlým do sídla spolku,

b) vyloučením člena jednomyslným rozhodnutím Rady spolku z důvodu opakovaného porušování těchto Stanov nebo z důvodu jednání člena v rozporu se zájmy spolku,

c) vyloučením řádného člena rozhodnutím Valné hromady z důvodu opakované neúčasti řádného člena na zasedání Valné hromady (minimálně 3x po sobě)

d) zánikem spolku

e) úmrtím člena.

Přidružené členství zaniká také nezaplacením členského příspěvku ani do 3 měsíců ode dne jeho splatnosti. Zánikem členství nezaniká dluh přidruženého člena vůči spolku.

6. Seznam členů

Spolek vede seznam členů v elektronické podobě. Seznam členů není zveřejněn a není zpřístupněn ostatním členům spolku. Seznam členů vede Rada spolku. Podrobnosti o vedení seznamu členů může Rada upravit usnesením.

Spolek má tyto orgány:

a) valná hromada

b) rada spolku

c) předseda

1. Valná hromada

1.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. Jednání Valné hromady má právo se účastnit každý člen spolku.

1.2 Zasedání valné hromady svolává rada spolku podle potřeby. Valnou hromadu svolá rada spolku také v případě, požádá-li o to alespoň 1/3 řádných členů spolku. Rada je povinna svolat v takovém případě zasedání valné hromady tak, aby se zasedání konalo do pěti (5) týdnů od doručení takové žádosti. Zasedání valné hromady svolává rada oznámením o konání zasedání alespoň dva (2) týdny předem. Písemné oznámení o konání zasedání pošle rada spolku na e-mailovou adresu člena uvedenou v seznamu členů všem členům spolku. V oznámení je uvedeno datum, místo a čas konání zasedání valné hromady a stručně plánovaný program zasedání.

1.3 Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň ½ řádných členů spolku.

1.4 Usnesení přijímá valná hromada prostou většinou hlasů přítomných řádných členů spolku.

1.5 Usnášeníschopná valná hromada je oprávněna na začátku zasedání měnit a doplňovat předem stanovený program zasedání bez omezení, s výjimkou vypuštění nebo doplnění bodů o projednání změny stanov spolku, kterou mají být dotčena práva nebo povinnosti členů spolku nebo zrušení spolku.

1.6 Valná hromada

 1. na návrh rady spolku vydává doporučení ohledně dalšího směřování a organizace  činnosti spolku,
 2. volí a odvolává členy rady spolku – předseda, koordinátor hlavní činnosti, koordinátor další činnosti spolku,
 3. projednává roční zprávu o činnosti spolku,
 4. projednává na zasedání vznesené návrhy, námitky a připomínky k činnosti spolku.

1.7 Valná hromada může rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě nebo prostřednictvím technických prostředků (dále jen rozhodování „per rollam“). Při rozhodování per rollam zašle předseda (dále jen „odesílatel“) všem řádným členům spolku návrh rozhodnutí, který musí obsahovat návrh usnesení, o jehož přijetí se rozhoduje, lhůtu pro doručení vyjádření odesílateli a všechny podklady potřebné pro rozhodnutí. Návrh rozhodnutí může být poslán poštou, elektronickou poštou nebo doručen osobně. Není-li stanovena jiná lhůta pro doručení vyjádření řádného člena spolku, platí lhůta 14 dní. Rozhodnutí je přijato doručením souhlasu s návrhem usnesení od nadpoloviční většiny řádných členů spolku. Nedoručí-li člen souhlas s návrhem usnesení ve stanovené lhůtě, platí, že s návrhem nesouhlasí. Rozhodnutí per rollam podepisuje předseda.

2. Rada spolku

2.1 Rada spolku je výkonným orgánem spolku, koordinuje a řídí spolkovou činnost.

2.2 Rada spolku je tříčlenná. Členem rady se může stát řádný člen spolku. Členy rady volí a odvolává Valná hromada. Funkční období členů rady spolku je tříleté. Funkce člena rady vzniká zvolením. Funkce člena rady zaniká odstoupením, odvoláním a zánikem způsobilosti k výkonu funkce, zejména zánikem řádného členství ve spolku.

2.3 Zasedání rady svolává podle potřeby předseda rady. Rada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny členů rady a rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů rady. Každý člen rady má 1 hlas. V případě rovnosti hlasů, rozhoduje hlas předsedy.

2.4 Rada zejména:

 1. rozhoduje o hlavním zaměření činnosti spolku a činnost spolku řídí,
 2. schvaluje stanovy spolku, jejich změny a doplňky,
 3. vydává další vnitřní předpisy spolku a jejich změny podle potřeb činnosti spolku,
 4. rozhoduje ve všech členských záležitostech spolku, zejména o přijetí za člena spolku, výši a splatnosti členských příspěvků a vyloučení člena ze spolku,
 5. projednává a schvaluje roční zprávu o činnosti spolku a předkládá ji k projednání valné hromadě,
 6. projednává a schvaluje rozpočet a výsledek hospodaření spolku,
 7. schvaluje způsob a rozsah financování činnosti spolku,
 8. hospodaří s majetkem spolku a uděluje předchozí souhlas se zcizením a zatížením nemovitého majetku spolku,
 9. vede seznam členů spolku,
 10. rozhoduje o zrušení spolku,
 11. rozhoduje o naložení s likvidačním zůstatkem spolku,
 12. rozhoduje o dalších záležitostech spolku, které si usnesením k rozhodnutí vyhradí.

2.5 K rozhodnutí o změně stanov a zrušení spolku je třeba souhlas všech členů rady spolku. K rozhodnutí o změně stanov, kterým dojde k rozšíření povinností a/nebo zúžení práv členů spolku je třeba také souhlas nadpolovičního počtu dotčených členů přítomných na nejbližším zasedání valné hromady, ledaže na tomto zasedání valné hromady nebyl přítomen žádný z dotčených členů.

2.6 K platnosti předsedy rady o záležitostech uvedených v oddílu 2, odst. 3., písm. f) tohoto článku je nutný předchozí souhlas čestného předsedy spolku a souhlas většiny členů výboru.

2.6 Rada může rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě nebo prostřednictvím technických prostředků (dále jen rozhodování „per rollam“). Při rozhodování per rollam zašle předseda (dále jen „odesílatel“) všem členům rady návrh rozhodnutí, který musí obsahovat návrh usnesení, o jehož přijetí se rozhoduje, lhůtu pro doručení vyjádření odesílateli a všechny podklady potřebné pro rozhodnutí. Návrh rozhodnutí může být poslán poštou, elektronickou poštou nebo doručen osobně. Není-li stanovena jiná lhůta pro doručení vyjádření člena rady, platí lhůta 7 dní. Rozhodnutí je přijato doručením souhlasu s návrhem usnesení od nadpoloviční většiny členů rady. Nedoručí-li člen rady souhlas s návrhem usnesení ve stanovené lhůtě, platí, že s návrhem nesouhlasí. Rozhodnutí per rollam podepisuje předseda.

2.7. Z jednání rady se pořizuje zápis. Vyhotovení zápisu ze zasedání zajistí předseda, a není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo ten, kdo zasedání svolal.

3. Předseda

3.1 Předseda je statutárním orgánem spolku. Předseda jedná za spolek samostatně.

3.2 Předseda koordinuje činnost rady spolku.

3.3 Předseda je povinen informovat radu bezodkladně o všech jednáních jménem spolku. Není-li to v rozporu se zájmy spolku je předseda zavázán jednat v souladu s rozhodnutími rady spolku.

1. Zcizení nebo zatížení nemovitého majetku spolku je možné jen s předchozím písemným souhlasem rady spolku.

2. Z ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů se na poměry spolku nepoužije ustanovení § 247 odst. 1, část věty za středníkem, působnost orgánů spolku se posuzuje podle těchto stanov.

3. Členství dosavadních členů spolku se účinností těchto stanov mění na řádné členství ve spolku ve smyslu těchto stanov.

4. Tyto stanovy schválila valná hromada spolku dne ………….. Tyto stanovy jsou účinné ode dne ………………..

V ……….. dne ………………

 

Mgr. Vanda Švihlová
předsedkyně Rádi spolu z. s.