Cloud

Vzdělávací program

Img

název: Leso/parkový dětský klub Živé děti (dále jen „dětský klub“)
právní forma zřizovatele: zapsaný spolek Rádi spolu
zřizovatel: Rádi spolu, z. s., Šmilovského 8, 120 00, Praha 2, telefon (služební) 603 752 468
e-mail: info@zivedeti.cz, web: www.zivedeti.cz, IČO: 03108601
Pracoviště: zázemí v Prostoru 8, Šmilovského 8, Praha 2
(park Grébovka, Petřín, Michelský les, Kunratický les, Uhříněves, Zbraslav, Bohdalec…)
předsedkyně rady spolku a kontaktní osoba: Vanda Švihlová, tel.: 603 752 648

zpracoval: Vanda Švihlová
platnost dokumentu: od 1.1.2020

provozní doba: pondělí – pátek od 8.00 hod do 16.30 hod
počet tříd: 1 třída věkově smíšená
možnost docházky 3, 4 nebo 5 dnů v týdnu (dny se určují předem na celé pololetí – tím je zaručena kontinuita programu a ucelenost kolektivu), možnost náhrad v online docházce
počet dětí ve skupině je maximálně 16 dětí na den
dětský klub přijímá děti, které dosáhly v příslušném kalendářním roce 3 let věku a děti do věku 6ti let nebo děti s odkladem školní docházky
počet pedagogických pracovníků: 2 lektoři – průvodci, kteří jsou přítomni celý den.

v úterý, čtvrtek a pátek (lesní dny)
8.00 – 9.00 příchod dětí, tvořivé aktivity, vyrábění, malování, rozvíjející hry (puzzle, stavění z kostek,…)
9.00 – 10.00 přivítání se v kruhu, seznámení se s tématem dne/týdne, pohybová aktivita s písničkou, básničkou, svačina
poté odjezd do lesa (Petřín, Michelský, Kunratický les, Uhříněves Zbraslav…), program v lese, obědová svačina
návrat se přizpůsobuje ročnímu období, skupině, poté teplý oběd, klidový režim v zázemí, volný program v zázemí
16.00 – 16.30 loučení se, odchod dětí

pondělí, středa (parkové dny)
8.00 – 9.00 příchod dětí, tvořivé aktivity, vyrábění, malování, rozvíjející hry (puzzle, stavení z kostek,…)
9.00 – 10.00 přivítání se v kruhu, seznámení se s tématem dne/týdne, pohybová aktivita s písničkou, básničkou, svačina
poté jdeme ven, park Grébovka, (popřípadě jiné místo – exkurze,…) dopolední program venku
12.30 – 13.30 oběd v zázemí, úklid po obědě, příprava klidové části
13.30 – 14.30 klidová část, poté odpolední svačina
15.00 – 16.00 odpolední kroužek – výtvarná činnost, hudební a rytmická činnost
16.00 – 16.30 společné rozloučení se, odchod dětí

klidová část
V klidové části mají děti možnost odpočívat na poskytnutých matracích s vyměnitelným ložním povlečením, které je pro každé dítě skladováno zvlášť a pravidelně práno. Odpočinek se skládá z četby dle týdenního tématu, odpočinku a pozdější nabídky knih a časopisů.

stravování
Část stravování dítěte zajišťují zákonní zástupci dítěte sami. Týká se to dopolední svačiny a nápojů, které si nosí z domova. Nedoporučujeme konvenční sladkosti (zejména čokoláda, bonbony apod.). Do batůžku je třeba sbalit také láhev s pitím. V zimních měsících doporučujeme termosku. Na dobrý pitný režim dohlíží lektor, který případně dítěti dolévá ze svých zdrojů.
V poledne je zajištěn teplý nejen vegetariánský oběd (1x týdně masový) a odpolední svačina od vhodného dodavatele. Týdenní jídelníček je vždy vyvěšen na nástěnce v zázemí.

časový harmonogram školního roku
I/ září-leden – ve státní svátky a v období mezi vánoci máme zavřeno
II/ únor – červen ve státní svátky máme zavřeno

III/ červenec a srpen máme otevřeno i pro děti, které k nám běžně nechodí a realizujeme příměstské tábory.

Zázemí má dětský klub v dětském sále Prostoru 8, Šmilovského 8, kde se lektoři s dětmi setkávají a loučí, mají zde veškeré vybavení a materiály ke své činnosti (výtvarné potřeby, učební pomůcky, hračky, hygienické potřeby…). 
Je tu také kancelář pro lektory dětského klubu, s uzamykatelnou skříňkou pro důležité dokumenty a podobně.
Naší třídou je ale hlavně park Grébovka a les, či jiná místa, kam s dětmi jedeme.

zázemí dětského sálu Prostoru 8, Šmilovského 8: kancelář pro lektory s uzamykatelnou skříňkou na dokumenty o dětech/ kuchyň s nádobím a základním elektronickým vybavením a lékárničkou/ dětská herna s boxy na hrací potřeby, knihovnou a spacími matracemi (lůžkoviny jsou skladované pro každé dítě zvlášť a pravidelně prané)/ oddělená část herny na stolování a tvoření/ šatna s místem pro každé dítě a WC pro děti a dospělé

náčiní na ven: pomůcky do terénu: knihy o přírodě (atlas stromů, květin, …), lano, lékárnička, nepromokavá plachta, deka, psací potřeby a potřeby k danému tématu

V leso/parkovém dětském klubu se část aktivit odehrává venku, děti si hrají  a „učí“ se za každého počasí v lese, v krajině, v prostředí, které bylo po staletí pro dětské hry přirozeným. Práce s dětmi je propojována s ročním obdobím a je přizpůsobována aktuálnímu počasí. Děti jsou vedeny k soběstačnosti přiměřené věku a aktivní činnosti. Prostřednictvím osobních zkušeností a zážitků se děti seznamují s přírodními zákony, systematicky rozvíjejí poznávání světa adekvátní individuálním schopnostem, učí se vzájemné spolupráci a rozvíjejí pozorovací schopnosti. Děti nejsou řízeny pomocí příkazů, bezobsažného chválení a trestů, ale jsou vedeny k přijímání důsledků svých činů a vytváření vlastní sebeúcty skrze to, jak se chovají. 

Náš přístup je založen na principech lesní pedagogiky a ekologické výchovy, volné hry v přírodě a vzdělání prožitkem. Výuka vychází z přirozeného rytmu roku. Důležité kompetence, které chceme dětem předat, jsou respekt k sobě i k ostatním lidem i věcem, učení se sebeobslužnosti a poznávání svých hranic. Děti se učí vnímat změny v přírodě spojené s koloběhem ročních období a porozumět souvislostem. Pedagogická koncepce je tvořena tak, aby děti každý měsíc prožívaly tematicky sestavený celek z her, písniček, říkadel, pohybových aktivit a tvoření v souladu s rytmem roku, lidovými tradicemi a svátky.

Rozvoj klíčových kompetencí RVP PV
Pobytem v přírodě ve věkově smíšeném kolektivu dětí je umožněn optimální rozvoj v hlavních oblastech kompetencí RVP PV. Děti se v dětském klubu učí prostřednictvím zážitků a přímé zkušenosti. Do programu zařazujeme tematické oblati doporučené Rámcovým vzdělávacím programem. Jde nám především o harmonický rozvoj dítěte.

Dítě a jeho tělo

Les nabízí pestré podmínky pro rozvoj hrubé motoriky. Při každém pobytu v lese děti trénují rovnováhu na nerovném povrchu, mohou běhat, lézt, přeskakovat a nosit větvě a kameny, klouzat po blátivém či zmrzlém povrchu atd. Výhodou neupraveného přírodního terénu je to, že je neustále proměnlivý jak v průběhu roku, tak vzhledem k počasí. A tak děti rozvíjejí tělesnou obratnost, bezpečný pohyb a vytrvalost, ale zároveň také pozornost a soustředěnost. Děti se při pohybu v neupraveném terénu rovněž učí rozpoznat a respektovat hranice své fyzické zdatnosti. V zázemí se každý den ráno děti protahují jogovou rozcvičkou a hrají pohybové hry.

Rozvoj jemné motoriky probíhá prostřednictvím manipulace s drobnými přírodninami (jehličí, kamínky, tráva), při jednoduchých ručních pracích (práce s voskem, tvrdnoucí hmotou, sádrou, navlékání korálků, šípků), a práci s hlínou (sázení semínek, ošetřování rostlinek, sklízení). Pomocí výtvarných činností cvičíme s dětmi také předškolní motorické dovednosti (držení tužky, nůžek…) stejně jako v běžné MŠ.

Dítě a ten druhý

Během našeho potkávání v lese, ale i ve skupině vniká celá řada situací sociálních interakcí vyžadujících spolupráci, respekt, řešení konfliktů, rozpoznávání pocitů druhého – sociální kompetence. Důležitou roli hraje vzájemná pomoc. Lektor je příkladem, který je ochotný pomoci, vyslechnout, projevit soucit, navrhuje řešení situace atd.

Sociální kompetence se kultivují během volné hry nebo při spolupráci na společných úkolech, které nabízí lektor. Důležitou kompetencí je zejména dodržování společných pravidel, která jsou v souladu s respektem k jednotlivci. Vnímání sebe sama i druhých rozvíjíme také formou muzikoterapie a dramaterapie.  Naším cílem je pěstování zdravých vztahů kde se děti učí otevřít  se jemnosti i zdravé síle.

Dítě a jeho psychika

Lesní mateřská škola rozvíjí v dětech vnímavost k vlatnímu tělu i emocím v interakci s jedinečnými podněty, které příroda nabízí. Je to připravené prostředí, jen se otevřít a začít. Příroda pomáhá učit se poznat své hranice, pocity a potřeby, reagovat na změny počasí, teploty, neupravený přírodní terén, čelit výzvám různých podnětů. Každé dítě si může najít strom, na který dokáže vylézt, kládu, kterou dokáže přelézt, rostlinu, kterou už pozná. Zároveň také poznává, že se ve svých schopnostech mezi sebou přirozeně lišíme. Každý však v něčem vyniká. Věkově smíšená třída dětem umožňuje vyzkoušet si různé role. Mladším dětem hledajícím své místo ve skupině nabízí možnost učit se od starších kamarádů. Starší děti, které ledacos mohou, ale i musí, s nastupujícími známkami školní zralosti – občasnou nechutí k povinnostem, ale i nadšením ukázat mladším dětem, jak se co dělá, jim mohou být vzorem a pomocníkem.

Dítě a společnost

V souvislosti se zaměřením klubu volíme způsob předkládaných aktivit rozvíjející v dětech povědomí o souvislostech a provázanosti světa přírody i světa lidí. Učíme se pěstovat zájem o své okolí a vztahy v něm kultivovat, vnímat rovnováhu v přírodě a jak ji ochraňovat, uvědomit si naši individuelní sílu a přijmout zodpovědnost za své činy. Seznamujeme je mimo jiné s ekozemědělstvím a na ekofarmy s dětmi přímo jezdíme, pochází z nich také jídlo, které děti u nás dostávají. Poznáváme také prostředí a fungování města, v němž žijeme, exkurzemi a návštěvami kulturních akcí. 

Připomínáme si lidové tradice a svátky, jejichž prostřednictvím pronikáme hlouběji do koloběhu ročních období. Vnímáme, že tyto tradice jsou důležitým pomocníkem pro orientaci dětí v čase. Děti se podílejí na praktických přípravách těchto rituálů formou tematických tvořivých činností, zpěvem, přípravou jídla, dramatickými hrami.…

Zákonný zástupce dítěte má právo projevit jakékoli připomínky (nebo stížnosti) k chodu klubu a konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte, a to s lektory klubu (ústně, telefonicky nebo emailem) nebo s vedením spolku (ústně, telefonicky nebo emailem). Odpovědnou osobou je předsedkyně spolku Vanda Švihlová (kontakt viz výše), která je zároveň garantem řešení dané situace.

Zákonní zástupci jsou zodpovědni před nástupem dítěte do kolektivu za odpovídající vybavenost dětí na program dle aktuálního počasí a kontrolu jejich zdravotního stavu a kondice. O infekčním onemocnění dítěte jsou zákonní zástupci (z důvodu preventivních opatření) povinni informovat předem. Lektoři mají právo upozornit rodiče na dřívější vyzvednutí dítěte, které není schopné účastnit se programu (nevhodné oblečení či změna zdravotního stavu).

Zákonní zástupci dětí jsou pravidelně informováni o dění v klubu e-mailem.

Nově příchozí rodiny absolvují první den nástupu seznamovací schůzku s lektory a po měsíci schůzku, která shrnuje adaptaci dítěte do kolektivu.

Rodiče též mají možnost obrátit se během roku na garantku (předsedkyni spolku).

V lednu probíhájí pravidelné schůzky s rodiči předškoláku před zápisy do základních škol.

Jednou ročně, na konci školního roku, probíhá evaluace vývoje dětí, s předáním ročního zhodnocení dítěte.

Roční evaluace nám poskytuje zpětnou vazbu o kvalitě výchovy a vzdělávání, o tom, zda-li se nám daří naplnit cíle, které jsme si určili. Velkým kritériem je i celková atmosféra ve školce – cítíme-li se dobře, radostně, v pohodě a cíti-li se tak i druzí, zvláště pak děti, můžeme hodnotit, že naše práce je dobrá.

Nástroje, které používáme k roční evaluaci dítěte jsou  především pravidelné poznámky o dětech, pravidelné provozní a pedagogické porady a půlroční zhodnocení dítěte formou dotazníku.

Jednou za rok také lektoři zpracovávají vlastní autoevaluaci, po které následuje tématická porada, kde řešíme výstupy evaluace a hodnotíme uplynulé období.

Pro potřeby klubu vypracováváme roční zhodnocení formou SWOT analýzy a výroční zprávu, ve které shrnujeme celý předešlý rok a to jak po stránce hospodářské, tak po stránce pedagogické.