Cloud

Témata školního roku

Img

Vzdělávací plán ve školním roce tvoří 5 tématických celků a 10 měsíčních bloků.
Náš program koresponduje s předlohou RVP-MŠ pro heterogenní skupinu dětí od 3 do 6 let věku a je realizován metodami lesní pedagogiky, ekologické výchovy a přirozeného způsobu učení.
Každý měsíc se věnujeme tématům smyslové výchovy, kreativním činnostem, předčtenářským a předmatematickým dovednostem, základům zeměpisu, přírodopisu a anglického jazyka, rozvoji zrakové a sluchové percepce, zdravým pohybovým návykům…
Naše činnosti během roku kotví svátky a tradice, oslavy slunovratu, rovnodennosti apod.
Celým školním rokem se přirozeně prolíná i cílená snaha podporovat rozvoj zdravých sociálních vztahů, emoční inteligence a společného budování bezpečného prostředí pro všechny.

S dětmi se učíme vnímat a vážit si místa, ve kterém žijeme. Objevovat vztahy a souvislosti mezi lidmi a přírodou jako celkem. Místo, kde jsem doma, a jeho okolí, jsou důležitou součástí mého života. Chováme se k němu tak, abychom se na něj rádi vraceli. Za svůj život projdeme více takovými místy, která se můžou stát naším domovem. Všichni společně jsme doma na planetě Zemi.

Obsah:
– uvědomování si souvislostí (koloběh vody, výroba a recyklace materiálů, rovnováha v ekosystému) a budování zájmu o přírodní zdroje (respektující chování ke zdrojům vody, tepla, jídla…)
– utváření zájmu o poznávání sousedů, nových míst, vztahů a významů a rozvíjení orientace v nejbližším okolí
– zvědomování pravidel pro účastníka silničního provozu, orientaci v základních pravidlech chování ve městě a v přírodě, nakládání s rizikem
– prožívání kulturních vjemů a vztahů (skupina, ulice, město, země, vesmír)

Co děti zažijí, co se naučí:
– spolupráci v každodenních interakcích, při tvorbě třídních pravidel a domluvě jednání v krizových situacích: „Co uděláš, když…?“
– vyhodnocování vlastních limitů, ale i rizik v každodenních situacích a přítomnost dohodnutých hranic
– prožitek plynutí času v měnící se přírodě po celý rok, i prostřednictvím oslav narozenin, přírodních svátků, pravidelným rytmem činností ve školce apod.
– cestování dopravními prostředky, návštěvou kulturních akcí, apod.), každodenní trénink orientace v prostoru školky, parku a míst, kam jezdíme
– bytí v přírodě (ticho, střídání cyklů, pozorování, experimenty, stopování, poznávání všemi smysly)
– společnou péči o sdílený prostor (úklid, recyklaci odpadků, řád, (ne)příjemné chování, osobní prostor)
– práci s pomůckami (encyklopedie, globus, mapy, dalekohled, herbář, atlas, hmyzí krabička, lupa, luk, nožík, prak, sekyrka, výtvarné pomůcky…)
– tematické písně, říkadla, hry a výtvarné aktivity (tvorba herbáře, frotáž, landart, papír, nůžky, skřítčí domečky, využívání přírodních materiálů apod.)
– dramatizace činností, příběhů, práce s nápodobou…

Vytváříme smysluplnou činnost a snažíme se ji dokončovat. Učíme se aktivně tvořit a ovlivňovat svět kolem sebe. Jsme součástí komunity a společně se staráme jeden o druhého. Seznamujeme se s řemesly, s povoláním našich rodičů a předků. Výsledky naší práce mohou obohacovat nás i druhé.

Obsah:
– vnímat smysluplnost činností
– radovat se z práce od jejího počátku, průběhu, po ukončení činnosti a být si vědom, v jaké fázi se nacházím
– chápat časovou posloupnost
– dokončit činnosti

Co děti zažijí, co se naučí:
– ocenění a podporu k hledání různých řešení
– plánovat činnost po krocích
– posilovat psychickou odolnost čelit výzvě přiměřeně věku a vývojové fázi
– umět se za svou práci ocenit, vnímat svůj pokrok
– tvořit si podmínky a prostředí pro práci
– smysluplně se zabavit a pohrát si i bez řízené činnosti
– ocenit hodnotu práce své i druhých
– seznámit se se světem práce (různorodými profesemi, odborníky…)
– zkoušet řemeslné aktivity s opravdovými nástroji (řezbářské, textilní…)
– tvořit s různými materiály (hlína, vosk, dřevo, papír, těsto, textil…)
– učit se pravidla bezpečnosti práce a bezpečné riziko
– zkoušet si kooperativní činnosti
– střídat volnou hru, hry v roli, řízené činnosti

Šťastné dítě má zdravé vztahy s druhými, učí se respektovat jejich odlišnosti a individualitu. Vnímáme emoce svoje i emoce druhých, učíme se s nimi přiměřeně pracovat. Zároveň se dle příkladu dospělých učí vnímat a dodržovat bezpečné hranice. Každé z dětí má svou vlastní cestu, způsob a rychlost postupování. Tento fakt respektujeme, při práci s dětmi vycházíme z jejich konkrétních potřeb, z aktuální situace – při hodnocení děti nesrovnáváme.

Obsah:
– získat kompetence k navazování a udržování přátelských vztahů s dětmi i s dospělými
– prohloubit si uvědomování a verbalizaci svých potřeb a možností, jak je naplňovat v kontextu věkových specifik, aktuální situace a potřeb druhých lidí
– pěstovat úctu a pečující vztah k sobě samému i k druhým lidem
– umět trávit čas příjemně sám se sebou i s druhými lidmi
– vymezit se proti nežádoucímu chování nebo komunikaci
– kotvit se v čase a prostoru
– pěstovat psychickou odolnost při práci se zátěží a s výzvou
– podpořit samostatnost, empatii, odolnost a schopnost začlenit se do nového prostředí
– porozumět pravidlům a být schopen je dodržovat

Co děti zažijí, co se naučí:
– mám svůj hlas, moje slovo má význam
– navazuji a udržuji nové vstahy s vrstevníky i s dospělými
– s podporou přijímám nové výzvy, zkoumám nová místa, hry, tvořím…
– každý z nás se podílí na tom, aby nám spolu bylo dobře/ abychom si užili den
– pozoruji, co mi druhý sděluje tváří, gestem, hlasem a reaguji na to (adekvátně přiměřeně věku)
– mám podporu a čas porozumět příčinám a následkům
– mohu se vymezit proti nepříjemnému jednání
– jsem součástí společenství, oslavuji úspěchy své i svých přátel, oslavuji roční cykly
– mohu si užít hrát si sám se sebou i spolupracovat s ostatními
– vnímám a respektuji dohodnuté hranice a pravidla skupiny, dávají mi bezpečí

Pojďme spolu růst jako zdravý strom – rovně a do výšky a zdravě zrát. Pojďme sílit dobrou stravou, cvičením, tancem, fyzickou a mentální aktivitou nejen v přírodě, ale i skrze umění a kvalitní kulturu. Budeme si hrát s našimi smysly a vnímat potřeby svého těla i ducha. Poznáváme fyzikální zákony, bádáme a zkoumáme – bezpečně a s radostí.

Obsah:
– uvědomovat si a poznávat své tělo, sama sebe, zkrze smyslové a pohybové prožitky
– vědomě a s respektem přistupovat k tělům druhých lidí
– vytvářet si zdravé stravovací, hygienické a pohybové návyky
– umět střídat aktivitu s odpočinkem
– získát dovednost orientace v prostoru a na různorodém terénu
– schopnost aklimatizovat se na různé přírodní podmínkyznát své tělo
– vnímat své potřeby a poznávat, co je pro nás zdravé a co nebezpečné
– vědomě využívat svých smyslů
– zvládat vlastní potřeby a zájmy a soustředit se na jednorázový výkon

Co děti zažijí, co se naučí:
– volnou hru
– psychomotorické hry
– grafomotorickou přípravu
– smyslové hry zaměřené na – hmat, sluch, čich, chuť, zrak, rovnováhu
– nelokomoční pohybové činnosti (např. jogové pozice – změny poloh a pohybů těla na místě…)
– lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky, poskoky, lezení), opičí dráhy
– rozhovory o zdravých návycích v kontextu prevence
– zvyšování fyzické odolnosti i imunity při pohybu v různých přírodních podmínkách

Prostřednictvím tradic, mytologie a příběhů si vytváříme vztah k našim předkům a kořenům. V přírodě vnímáme koloběh vody, střídání ročních období, dne a noci. Učíme se naslouchat a vyprávět příběhy.

Obsah:
– uvědomovat si svou vlastní identitu v kontextu historických souvislostí rodiny, země a světa
– získávat vědomosti o správném chování nejen k sobě samému, ale i k ostatním lidem, o vztazích v rodině
– prohlubovat vyjadřovací schopnosti
– seznamovat dítě s tradičními svátky formou prožitku
– seznamovat dítě s odlišností a různorodostí
– tvořit si kladný vztah k příběhům, pohádkám a vyprávěním
– zdokonalovat dítě v aktivním naslouchání
– rozvíjet slovní zásobu, správné užívání rodného jazyka
– tvořit schopnost smysluplně převyprávět příběh

Co děti zažijí, co se naučí:
– sledování průběhu roku skrze prožívání tradičních svátků a zvyků
– vyprávění si v rámci komunitního kruhu
– seznamování se s členy rodiny, koloběhem života a životem našich předků
– námětové hry a dramatizace, hudební a hudebně pohybové hry a činnosti, říkadla a básničky
– porozumění vazbám mezi základními členy rodiny, umět je pojmenovat
– práci s pojmy narození, život, smrt
– naučí se jednoduchá říkadla, písničky, lidové hry
– chápat odlišnosti a různorodost

První měsíc nového školního roku je pro nás všechny nový začátek – nejsilněji pro nové děti, ale i pro ty stálé po návratu z letních prázdnin.

Nejdůležitější jsou 3 aspekty: aby se u nás děti cítily bezpečně, porozuměly tomu, jak to u nás chodí a začaly si tvořit první důvěrné vztahy s dětmi i s dospělými.

Kdo jsem, a jaká je moje rodina? Co rádi děláme, když jsme všichni spolu? Jak to vypadá u nás doma? Jde to nakreslit, zazpívat nebo předvést? A dá se to „doma“ vztáhnout i na naši ulici nebo město? Co o městě vím, co mám na něm rád a fungují v něm nějaká pravidla? Kdo nám pomáhá, když jsme doma v úzkých? A najdeme někoho takového i ve městě (pomáhající profese)?

Pořádáme poznávací piknik pro nové rodiče.

V říjnu se slaví Den stromů a i my se velikánům budeme věnovat. Víme, jak rostou stromy od semínka po plody? Co je tvoří a co potřebují, aby byly zdravé? A jak se mění v průběhu roku? Od stromu po papír: čím nás stromy obdarovávají, jaké věci kolem nás byly dříve stromy? Komu jsou stromy domovem, a jak jim poskytnout ochranu a péči? Učíme se stromy od sebe rozeznat, nakreslit je, vyšplhat na ně… Hledáme svůj osobní strom v lese. Příroda se ukládá ke spánku.

Od jednotlivce přes rodinu ke společnosti. Vztahy v rodině a ve školce – učíme se jim porozumět, poznat je a pojmenovat. Tradice u nás doma.

Odkud pochází moji předkové – sdílení s rodinou a ve školce. Vyprávění o památce mrtvých – Dušičky. Jak žije ten, kdo o rodinu přišel? Trénujeme rodinné vazby. Co je to rodokmen a strom života? Tradice, historie, společnost a zeměpisné údaje České republiky.

Seznámení s vánočními tradicemi v České republice a v zahraničí. Porozumění období adventu, dnů ztišení, pochopení charakterů postav adventních/vánočních příběhů. Návštěva jesliček, Betlému a vánoční výstavy. Pozorujeme změny v zimní přírodě (stopování zvěře, výroba krmítka, fyzikální pokusy s ledem a sněhem…). Vánoční koledy a tvoření.

Vánoční setkání s dílnou pro děti a rodiče ve školce.

Budujeme si zdravé návyky pro harmonii těla a ducha – hygiena (péče o vlastní tělo), základy psychohygieny a rytmus dne, stravování, prevence nemocí, zdravý pohyb. Sporty všech ročních období, sportovní vybavení, hry, rozcvička, grafomotorika, sportovní slavnosti u nás a ve světě (olympiáda, sokolské slety..). Začínají zápisy do škol.

Probíhají evaluační schůzky s rodinami předškoláků.

Budujeme si zdravé návyky pro harmonii těla a ducha – hygiena (péče o vlastní tělo), základy psychohygieny a rytmus dne, stravování, prevence nemocí, zdravý pohyb. Sporty všech ročních období, sportovní vybavení, hry, rozcvička, grafomotorika, sportovní slavnosti u nás a ve světě (olympiáda, sokolské slety..). Začínají zápisy do škol.

Probíhají evaluační schůzky s rodinami předškoláků.

V únoru se nám otevře svět technických vynálezů a objevů z nejrůznějších odvětví. Navštívíme Technické muzeum, vyzkoušíme si základní fyzikální zákony a pokusy. Zaplujeme také do světa špionů a naučíme se tajné techniky posílání zpráv. Trénujeme předčtenářskou gramotnost: rozvoj slovní zásoby, porozumění smyslu vyprávění, posloupnosti příběhu, zapamatování si postupu činnosti.

Od blechy po slona, každý zde má své místo – uvědomování si vztahů zvířecí říše. Co je potravní řetězec? Která zvířata patří mezi domácí, lesní, cizokrajná nebo ohrožená? Možnost prezentace domácího mazlíčka, jak o něj pečovat.

Vypravíme se na průzkumy do jarní přírody, slavíme Velikonoční svátky a vyprávíme si o tradicích konce zimy.

Pozorujeme růst od semínka po rostlinku, sejeme, klíčíme, zahradničíme. Zakládáme herbář, používáme přírodovědné pomůcky přímo v terénu. Představujeme si jedlé a nejedlé rostliny naší přírody. Co kvete v sadu, co pučí v záhoně?

Cvičíme po vzoru růstu rostlinek, otužujeme se, zpíváme, jíme zelené potraviny.

V květnu získáváme dovednosti orientace v přírodě, čtení z mapy, práce s kompasem, nožíkem, lanem, rozdělávání ohně, stavba přístřešku i latriny… Porozumění vztahům. Povíme si o historii trampingu a skautingu.

Zajímá nás voda v krajině a v našem těle, jak ji chránit a udržovat čistou? Vodní vynálezy a díla v krajině. Koloběh vody v přírodě.

Probíhá roční evaluace dětí.

Poznávání lidí různých etnik, náboženství, jazyků a kultury. Jinakost jako dar i překážka. Cestování prstem po mapě i sdílení zkušeností, možná zahraniční návštěva ve školce. Ochutnávky zahraniční kuchyně, popis chutí. Porozumění základním zeměpisným pojmům, čtení v mapě, od města, země, světadíl po celý svět…

Loučení se školním rokem, slavnost s dětmi, rodiči a průvodci.