Vnitřní pravidla leso/parkového klubu Živé děti

Vnitřní pravidla Živých dětí nabízí přehled a informace o provozu leso/parkového dětského klubu Živé děti při spolku Rádi spolu. Upravuje kompetence lektorů, zákonných zástupců a dětí a je součástí Smlouvy mezi zákonným zástupcem dítěte a spolkem Rádi spolu (dále Rádi spolu).

1. O KLUBU

Leso/parkový dětský klub Živé děti (dále jen klub) zajišťuje všestrannou péči o děti předškolního a mladšího školního věku, ve spolupráci s rodinou. Klade důraz na citlivý a individuální přístup k dětem, ochranu životního prostředí a podporu zdravého životního stylu.
V leso/parkovém dětském klubu se část aktivit odehrává venku, děti si hrají  a „učí“ se za každého počasí v lese, v krajině, v parku. Práce s dětmi je propojována s ročním obdobím a je přizpůsobována aktuálnímu počasí. Děti jsou vedeny k soběstačnosti přiměřené věku a aktivní činnosti. Prostřednictvím osobních zkušeností a zážitků se děti seznamují s přírodními zákony, systematicky rozvíjejí poznávání světa adekvátní individuálním schopnostem, učí se vzájemné spolupráci a rozvíjejí pozorovací schopnosti. Děti nejsou řízeny pomocí příkazů, bezobsažného chválení a trestů, ale jsou vedeny k přijímání důsledků svých činů a vytváření vlastní sebeúcty skrze to, jak se chovají.
Klub je obohacován prvky montessori pedagogiky, jak jejím přístupem k vývoji dítěte, tak občasným používáním montessori materiálů. Během roku děti oslavují svátky a zvyky vycházející z ročních období.
Zřizovatel: Rádi spolu, z. s., Šmilovského 8, Vinohrady, 120 00, Praha 2, IČO 03108601
Předsedkyně rady spolku a kontaktní osoba: Vanda Švihlová, tel.: 603 752 468
www.zivedeti.cz, info@zivedeti.cz

2. PROVOZNÍ INFORMACE

Provozní podmínky
Leso/parkový dětský klub Živé děti je realizován z velké části v parku Grébovka, v lese okolo Kunratic, Zbraslavi a Říčan, případně na jiném místě podle počasí, předešlé domluvy nebo zvážení lektora. Zázemí klubu v případě potřeby je v Prostoru 8, Šmilovského 8, Praha 2, 120 00.
Začátek provozní doby klubu a předávání dětí je pravidelně v zázemí, či na jiném, předem domluveném místě. V případě výletu či jiné akce se může místo předávání dětí změnit. O tomto jsou zákonní zástupci dítěte informováni osobně, sms, e-mailem či na webových stránkách v dostatečné době dopředu.
Klub funguje od září do června a má i prázdninový provoz červenec-srpen. V době státních svátků má klub zavřeno.

Předpoklady pro děti
Do leso/parkového dětského klubu jsou přijímány děti od 3 let do 6 let, které jsou samostatné v sebeobslužnosti, komunikaci a zvládají základní hygienické návyky.
Pro pobyt dětí ve venkovním prostředí je nutné, aby děti měly dobré vybavení odpovídající aktuálnímu počasí. Toto vybavení zajišťuje zákonný zástupce dítěte a kontroluje je lektor při předávání dítěte do klubu. K základnímu vybavení patří kvalitní „cibulovité“ oblečení, tedy více vrstev, které dítě na sebe dle potřeby vrství s ohledem na aktuální počasí.

Dětský batůžek – s upravitelnými popruhy (ne přes rameno) a prsním pásem, který bude obsahovat:

 • kus karimatky či jiného sedáku (přibližně 30x30cm)
 • pláštěnku
 • krabičku se svačinou a lahvičku s pitím
 • náhradní ponožky či punčochy a spodní prádlo (v zimních měsících náhradní rukavice)
 • balíček papírových kapesníků nebo látkový kapesník, malé balení vlhčených ubrousků
 • igelitový euroobal či papírové desky na pracovní listy

Dále doporučujeme dítě vybavit
kvalitní obuví a funkčním oblečením.

Upozornění pro rodiče
S ohledem na častý pobyt v lese se oblečení může zašpinit, natrhnout apod. Je třeba mít toto na vědomí a oblečení tomuto faktu přizpůsobit. Spolek nenese odpovědnost za zašpiněné či poničené oblečení.

Zápis dítěte do leso/parkového klubu
Hlavní zápis dětí do klubu probíhá v březnu-dubnu pro docházku od září na další školní rok. Zapisovat dítě je však možné i průběžně během roku dle denních kapacitních možností. Kapacita skupiny na den je maximálně 15 dětí.
Před zápisem dítěte lze dětský klub navštívit a osobně se seznámit s prostředím, zázemím a lektory. Dále doporučujeme, aby se zákonný zástupce dítěte seznámil s Vnitřními pravidly, pedagogickou koncepcí a platbami za docházku dítěte.
Na přijetí dítěte do klubu není právní nárok. O přijetí dítěte rozhodují členové rady spolku Rádi spolu.

Předávání dítěte
Zákonní zástupci dítěte předávají dítě ráno v rozmezí od 8-9.15 hodin (dle domluvy). Rodič předává dítě lektorovi očním kontaktem a pozdravením. Pozdější příchody je dobré předem konzultovat s lektorem.
Klub přebírá zodpovědnost za dítě okamžikem předání dítěte lektorovi.
Dítě má nárok na jeden zkušební den se svým zákonným zástupcem. V tomto případě je za dítě odpovědný zákonný zástupce dítěte.
Pokud v rodině nastanou situace, které by mohly narušit fyzickou či psychickou pohodu dítěte, zákonný zástupce dítěte o tom informuje lektora klubu při předávání dítěte – např. dítě po nemoci, závažné okolnosti v rodině apod.
Zákonný zástupce dítěte předává dítě dostatečně vybavené s ohledem na aktuální počasí a potřeby dítěte.

Vyzvedávání dítěte
Zákonný zástupce dítěte si dítě vyzvedává na předem domluveném místě v 16-16.30 (dle domluvy).
Vyzvednutím dítěte zákonným zástupcem nebo jinou pověřenou osobou končí odpovědnost klubu za dítě.
V případě vyzvednutí dítěte jinou osobou než rodičem je nutné, aby tato skutečnost byla oznámena lektorovi, případně sepsán záznam se jmény a telefony osob, které budou vyzvedávat.
Dřívější doba vyzvedávání dětí je možná po předchozí domluvě s lektorem.
Pokud není vybavení dítěte dostatečné a dítěti hrozí prochladnutí nebo promočení, popřípadě se zhorší zdravotní stav dítěte tak, že lektor nemůže řešit situaci vlastními silami, informuje telefonicky zákonného zástupce dítěte. Ten je povinen si dítě vyzvednout dříve.

3. CHOD LESO/PARKOVÉHO DĚTSKÉHO KLUBU

 • ráno volný příchod dětí s přivítáním, seznámení se s novým dnem a návrh celodenní náplně (s písničkou a pohybem)
 • dopolední pobyt venku se svačinou (venku se tvoří, hraje se, objevuje, lelkuje, kreslí…)
  nebo výlet do lesa, návrat později do zázemí a obědvá se venku
 • polední oběd a klidová část
 • odpoledne probíhá aktuální kroužek, svačinka
 • odpolední pobyt venku na hřišti s odchodem dětí nebo v zázemí

Kroužky jsou integrální součástí týdenního plánu a všestranného rozvoje, zastoupené jsou tyto aktivity:
angličtina pro děti, pohyb/tanec, divadélko/hudba

Výuka vychází z přirozeného rytmu roku. Děti pozorují změny v přírodě spojené s koloběhem ročních období. Pedagogická koncepce je tvořena tak, aby děti každý měsíc prožívaly tématicky sestavený celek z her, písniček, říkadel, pohybových aktivit a tvoření v souladu s rytmem roku, lidovými tradicemi a svátky.

Klidová část
V klidové části mají děti možnost odpočívat na poskytnutých matracích s vyměnitelným ložním povlečením, které je pro každé dítě skladováno zvlášť a pravidelně práno. Odpočinek se skládá z četby dle týdenního tématu, odpočinku a pozdější nabídky knih a časopisů.

Stravování
Část stravování dítěte zajišťují zákonní zástupci dítěte sami. Týká se to svačiny a nápojů, které si nosí z domova. Nedoporučujeme konvenční sladkosti (zejména čokoláda, bonbony apod.). Požadujeme, aby veškeré jídlo bylo vyndané z komerčních obalů přímo do svačinových krabiček kvůli minimalizaci odpadků. Do batůžku je třeba sbalit také láhev s pitím. V zimních měsících doporučujeme termosku.
Na dobrý pitný režim dohlíží lektor, který případně dítěti dolévá ze svých zdrojů.
Při celodenní docházce je zajištěn teplý vegetariánský oběd (s možnou masovou výjimkou) a odpolední svačina od vybraného dodavatele.

Lektoři Živých dětí
O skupinu se starají dva lektoři (v případě menší skupiny jeden lektor). Lektoři mají vzdělání z oblasti předškolní výchovy dětí. Při tvorbě vzdělávacího programu se inspirujeme Montessori pedagogikou, Waldorfskou pedagogikou, ekologickou výchovou. Důležité místo v lesní školce má volná hra.
Lektoři klubu mají kurz první pomoci. Lektoři se dále vzdělávají a pracují na svém osobním rozvoji.
Klub je certifikovaným členem Asociace lesních mateřských škol (www.lesnims.cz) a uplatňuje vzdělávací principy pro lesní mateřské školy.

Spolupráce a komunikace se zákonným zástupcem
Zákonný zástupce dítěte má právo projevit jakékoli připomínky (nebo stížnosti) k chodu klubu a konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte, a to s lektory klubu (ústně, telefonicky nebo emailem) nebo s vedením spolku (ústně, telefonicky nebo emailem).
Odpovědnou osobou je předsedkyně spolku Vanda Švihlová (kontakt viz výše), která je zároveň garantem řešení dané situace.
Jednou ročně probíhá evaluace vývoje dětí, na níž navazuje tripartitní schůzka (rodič, dítě, pedagog), a poté je evaluace písemnou formou předána rodičům. Rodiče též mají možnost obrátit se na pedagogickou garantku.
Zákonní zástupci dětí jsou pravidelně informováni o dění v klubu emailem.
Lektoři jsou zákonnými zástupci informování o závažných změnách v rodině (rozvod, stěhování, nemoc, úmrtí…).
Zákonní zástupci dětí se mohou podílet na chodu klubu svými podněty, pomocí s přípravami na slavnostech, materiální výpomocí apod.

Informace o zdravotním stavu dítěte
Lektoři při práci s dětmi vychází z informací o zdravotním stavu dítěte uvedeném v příloze Smlouvy.
Zákonný zástupce dítěte je povinen podat informace o zdravotním stavu dítěte, jeho alergiích (na jídlo, na bodnutí hmyzem apod.), užívaných lécích, dávkování léků či o okolnostech spojených se stavem dítěte (např. dítě po nemoci, závažné okolnosti v rodině).
Dítě je nutno nechat doma v případě, že u něj zpozorujete příznaky infekčního onemocnění, nachlazení či nemoci, zejména zvýšená teplota, kašel a rýma, které evidentně oslabují dítě, zvracení (je třeba nechat dítě doma alespoň 1 den po vymizení symptomů), průjem (je třeba nechat dítě doma alespoň 1 den po vymizení symptomů), bolest v uchu, bolest v oblasti břicha, vši.
Lektoři klubu mohou odmítnout dítě přijmout, pokud usoudí, že dítě není zdravé (teplota, silný kašel či zánětlivá rýma apod.).
Pokud se objeví příznaky jakéhokoliv onemocnění během pobytu v klubu, bude zákonný zástupce dítěte telefonicky informován a vyzván k vyzvednutí dítěte. V akutních případech bude zavolána rychlá záchranná služba a zákonný zástupce dítěte bude okamžitě telefonicky informován.
Zákonný zástupce dítěte je při předávání dítěte informováni o závažných událostech z průběhu dne (úrazy apod.) týkajících se jeho dítěte.
V období výskytu klíšťat je doporučeno děti před příchodem do klubu nastříkat kvalitním prostředkem odpuzujícím klíšťata a po ukončení klubu je zkontrolovat.
V případě nálezu klíštěte průvodci upozorní na nález zákonného zástupce, nebo toho, kdo dítě vyzvedává.

4. PRAVIDLA LESO/PARKOVÉHO DĚTSKÉHO KLUBU

„Smysluplná pravidla dětem pomáhají ukotvit se v čase a v prostoru a dávají jim hranice.“

Pravidla v zázemí klubu v centru jsou nutná k zajištění bezpečnosti dětí a k bezproblémovému chodu klubu. Děti jsou s těmito pravidly seznamovány a denně si je připomínají. Rodič bude o změně pravidel či nových pravidlech informován osobně nebo prostřednictvím emailů. Pravidla lesa jsou základními body bezpečnosti, která pomáhají všem zúčastněným se společně pohybovat a fungovat v lesním prostředí. Pravidla lesa jsou dětem pravidelně připomínány tak, aby se stala přirozenou součástí společného fungování skupiny.

Základní pravidla ve vnitřních prostorech:

 • mám právo říci druhému „DOST/STOP!“, když je mi nepříjemné jeho chování. Stejně tak musím poslechnout, když jsem druhými vyzván znamením „DOST/STOP.“
 • situace zkouším řešit samostatně více způsoby; pokud se mi něco nedaří, mohu si říci o pomoc
 • chci-li něco říci na ranním kruhu, počkám a vyslechnu nejprve toho, kdo začal mluvit přede mnou. Potřebuji-li něco od dospělého, který právě něco s někým řeší, počkám.
 • neberu nic z věcí na stole průvodkyň
 • uklízím si po sobě svoje věci
 • při jídle a odpočinku jsem potichu a neruším ostatní
 • za hračky přinesené z domova zodpovídá rodič a dítě, ven tyto hračky ale nenosím
 • ostré předměty, pistole ani jiné střelné zbraně a jejich makety do školky nenosím
 • je-li kolem mě příliš velký hluk, použiji znamení zvednuté ruky, stejně tak se ztiším, když tento signál použije někdo jiný

Pokud dítě cíleně ničí pomůcky a vybavení klubu, jsou zákonní zástupci dítěte povinni nahradit škodu v plném rozsahu a to dodáním nové pomůcky či vybavení nebo uhrazením její hodnoty.

Pravidla lesa:

 • musíme se vidět a slyšet
 • je-li na mě voláno jménem, vždy odpovím
 • při cestě lesem čekám na předem domluvených místech
  živé tvory, kteří přímo neohrožují můj život nebo zdraví, nechávám naživu
  cizích psů se nedotýkám
 • své odpadky házím pouze do koše nebo si je odnáším s sebou
 • nepřináším si z domova jakékoli předměty, které by mohly způsobit zranění (ostré nůžky, sirky, zbraně,…) – výjimkou jsou dětské nožíky (Opinel), o kterých musí být ale průvodce informován a děti s nimi pracují pod jeho dohledem
 • chovám se ohleduplně ke všem formám života – stromům, mechovým porostům, květinám…
 • bez dovolení pedagoga nejím nic nalezeného v lese
 • při hře s klackem dávám pozor, abych neohrozil ostatní (vidím oba jeho konce a měřím jeho délku podle své ruky), s klackem neběhám a ani ho proti nikomu nenastavuji
 • pokud chci s někým bojovat ve hře, zeptám se, zda souhlasí
 • houby zkoumám jen pohledem
 • držím se pouze lektorů klubu, s lidmi, které neznám, nikam nechodím a nemluvím s nimi. O přítomnosti někoho cizího informuji lektora klubu
 • pokud najdu v lese něco, co tam nevyrostlo (odpadky, nářadí apod.), informuji průvodce a věci se nedotýkám.

Práva dítěte
Klubu výrazně záleží na rozvoji psychické a fyzické harmonie dětí. Dbáme především na tato práva dítěte:
Dítě má právo formulovat své vlastní názory, svobodně je vyjadřovat ve všech záležitostech, které se ho dotýkají.
Zájem dítěte je prvořadým hlediskem při jakékoliv činnosti, která se ho týká.
Dítě má právo na svobodu projevu.
Dítě je chráněno před všemi formami diskriminace.
Dítěti není upírána možnost samostatného rozhodování, volby vlastního postupu v rámci fungování skupiny.

5. FINANCE

Platby za docházku
Za docházku dítěte platí zákonní zástupci příspěvek na program – klubovné.

Klubovné (bez jídla a včetně „kroužků“) činí:
Cena za celodenní program 5 denní provoz – 8900 Kč / měsíc
Cena za celodenní program 4 denní provoz – 8200 Kč / měsíc
Cena za celodenní program 3 denní provoz – 6900 Kč / měsíc
Cena za celodenní program 2 denní provoz – 4900 Kč / měsíc

Klubovné se platí předem pololetně na základě informačního mailu zaslaného klubem a to vždy do 30.6. a 31.12., není-li domluveno jinak.
Při nástupu dítěte do klubu během roku je zaplaceno celé aktuální pololetí (resp. celý jeho zbytek). Pololetím se rozumí následující období: září-leden, únor-červen.

Částky za klubovné představují fixní platby. Zákonný zástupce dítěte nemá nárok na navrácení poměrné částky za den (dny), kdy dítě v daném měsíci nebylo přítomno na programu klubu (např. z důvodů nevhodného oblečení, pozdní docházky, nemoci, rodinných důvodů).

Promeškaný omluvený předplacený den je možné si nahradit jiný den, ve kterém klub funguje, pokud na tento den není naplněna maximální kapacita a to pouze v online docházkovém systému. Spolek však není povinen v případě naplnění kapacity náhradu i za omluvenou absenci poskytnout.

Stravné
Stravné činí 95 Kč na den (oběd a odpolední svačina) a platí se spolu s platbou za pololetí. Obědy lze odhlásit nejpozději den předem a to do 15té hodiny v online systému, do kterého je dítě automaticky zapsáno po přijetí do klubu. Peníze za nevybrané obědy se vrací na konci školního roku.

Financování kulturních akcí – jízdné a vstupné
Úhrady jízdného a vstupného na kulturní akce hradí zákonní zástupci dítěte dětí, kteří se akce účastní. Výši této částky sdělí lektor klubu zákonnému zástupci dítěte min. den a ten finanční obnos předá lektorovi klubu při předávání dítěte.

Časový harmonogram na školní rok 2019/2020
I/ září – leden: 2.9. – 31.1. státní svátky a období mezi vánocemi: máme zavřeno.
II/ únor – červen: – trimestr běží 3.2. –  30.6. státní svátky: máme zavřeno.

Provozní řád může být měněn či úplně nahrazen novým provozním řádem.
Tento Provozní řád nabývá účinnosti dne 1.7.2019.